Pešadiski puk divizije :

 

-Štab

-4 x pešadiski bataljon

-Četa pratećih oruđa

-Tehnička četa

-Bolničko odelenje

-Trupna komora

-Bojna komora

 

Poljskog tipa ukupno: do 4450 ljudi (107 oficira (1 pukovnik), do 17 oficira struka i činovnika)) ,

do 930 konja (do 57 jahaćih, 240 teglećih, do 633 tovarnih), 16 jednoosovnih kola, 106 kola, 3 velosipeda, 1 motorcikl,

do 765 pištolja, do 617 karabina, 1949 pušaka, 192 puške sa tromblonom,  144 puškomitraljeza, 32 mitraljeza, 24 lakih mitraljeza, 4 bacača, 2 stara bacača, 4 peš. topa

 

Brdskog tipa ukupno: do 4600 ljudi, do 1236 konja (do 60 jahaćih, 24 teglećih, do 1152 tovarnih), 12 jednoosovnih bolničarskih kola

Isto oružije

 

Svo ljudstvo su pešaci osim ako nije drugačije specifikovano.