Divizija Jugoslovenske Kraljevske Vojske (po ratnoj formaciji iz 1936. godine sa izmenama do 1941.):

 

-Štab (sa komandom pozadine)

 

-Štab pešadije, 3 x pešadiski puk, mitraljeska ćeta ili bataljon

-Artiljeriski puk

-Protivavionska četa

-Konjički divizion

 

-Pionirski bataljon

-Hemiska četa

-Četa za vezu

 

-Bolničarska četa, zavojište, poljska bolnica

-2 x Vozarski bataljon

-Baza

-Sud

 

-Dopunski puk          

 

-Jedinice koje su se najčešće pridavale:

Protivoklopne čete

Auto vodovi

 

 

Postojala su 2 tipa divizija, poljske i brdske, poljske su koristile uglavnom tegleće konje i volove a brdske tovarne konje.

Diskusija o tome koja je divizija poljskog a koja brdskog tipa je u delu o artiljeriskom puku.

 

Brojevi divizija su ovde prikazani.

 

Divizija:

Ukupno zajedničkih oruđa: 466 puškomitraljeza, 78 lakih mitraljeza, 146-166 mitraljeza, 15 bacača, 9 starih bacača, 15 pešadiskih topova, 48 topova i haubica, 6 protiv avionskih teških mitraljeza.

Ukupno ljudi oko 27000 (poljskog tipa), 28500 (brdskog tipa).

Ukupno grla oko 11200 (poljskog tipa), 13200 (brdskog tipa).

 

Formacija je prezentovana na osnovu originalne (arhivske) dokumentacije.