Bojna komora pešadiskog puka (poljskog tipa):

 

-Komandir i oružni oficir puka, kapetan I klase (konj, pištolj)

 

-4 x vod (za svaki bataljon po jedan):

Vodnik, potporučnik (pištolj)

6 vođa delova komore (3 za streljačke čete, 3 za mit. četu), podnarednici (6 pušaka)

12 konjovodaca (23 tovarna konja, 3 puške)

6 vozara (12 teglećih konja i 6 kola)

 

-5-ti vod:

Vodnik, potporučnik (pištolj)

8 vođa dela komore (3 za četu pratećih oruđa, 4 za pionirski alat, 1 za nagazne mine), podnarednici (8 pušaka)

19 konjovodaca (37 tovarnih konja, 3 puške)

10 vozara (20 teglećih konja i 10 kola)

 

-Pomoćni deo:

Vođa, narednik (pištolj)

Komesar, podnarednik (pištolj)

2 potkivača

Sedlar

Seiz

6 posilnih

4 kuvara

3 konjovodca (6 tovarnih konja (rezernvni))

5 vozara (9 teglecih konja i 1 jednoosovan kola (za vodu) i 4 kola (2 rezervna, 1 za kuhinju, 1 za potkivačnicu i alat)

Bolničar

2 marvena bolničara

 

-Prtljažni deo trupne komore:

Vozar (2 tegleća konja i 1 kola za kancelariju i prtljag)

 

Ukupno: 167 ljudi (6 oficira), 215 konja (1 jahaći, 79 teglećih, 135 tovarnih), 1 jednoosovna kola, 39 kola,

47 pušaka sa po 30 metaka, 8 pištolja

 

Brdskog tipa:

-1-4 vod umesto 6 vozara (12 teglećih konja i 6 kola) ima dodatnih 11 konjovodaca sa 23 tovarna konja

-5-ti vod umesto 10 vozara (20 teglećih konja i 10 kola) ima 17 konjovodaca sa 34 tovarnih konja

-Pomoćni deo umesto 5 vozara sa 9 teglećih konja, 1 jednoosovnim kolima i 4 kola ima 7 konjovodaca sa 14 tovarnih konja

-Prtljažni deo trupne komore umesto vozara sa 2 tegleća konja i kolima ima 2 konjovodca sa 4 tegleća konja

Ukupno: 197 ljudi, 280 konja (1 jahaći, 279 tovarnih), isto oružije

 

Bojna komora nosi po pola šarže na svaku boračku pušku i karabin na koju ide po 90 metaka, i šaržu za puškomitraljez, mitraljez, laki mitraljez (deo metaka su i svetleći i probojni meci), pešadiski top i bacač, zatim ručne i tromblonske bombe i signalnu municiju, pionirski alat, eksploziv i nagazne mine.