Pešadiski bataljon pešadiskog puka :

 

-Štab

-3 x streljačka četa

-Mitraljeska četa

 

Ukupno: 851 čovek (21 oficir) , 105 konja (7 jahaćih, 98 tovarnih),

154 pištolja, 99 karabina, 442 pušaka, 48 pušaka sa tromblonom, 36 puškomotraljeza, 8 mitraljeza, 6 lakih mitraljeza