Bolničarsko odelenje pešadiskog puka (poljskog tipa):

 

-Komandir i pukovski lekar, kapetan I klase (konj, pištolj)

 

-Pukovsko previjalište:

Opšti deo:

 Apotekar, poručnik (pištolj)

 Zubar, poručnik (pištolj)

 Bolničarski narednik (pištolj)

 2 vođe nosilaca ranjenika, bolničarski kaplari (2 pištolja)

 22 bolničara (4 puške)

 Potkivač

 Marveni bolničar

 Ordonans, velosipedist (velosiped)

 20 nosilaca ranjenika

Pomoćni deo bojne komore:

 Vodja za komoru za nošenje ranjenika, bolničarski podnarednik (pištolj)

 Vodja za ostalu komoru, podnarednik (pištolj)

 2 pomoćnika vođe za komoru za nošenje ranjenika, bolničarski kaplari (2 pištolja)

 Pomoćnik vođe za ostalu komoru, kaplar (pištolj)

 3 posilna

 Seiz

 3 kuvara

 2 konjovodca (4 tovarna konja za kuhinju)

 15 vozara (29 teglećih konja, 12 dvokolica za prenos ranjenika, 1 jednoosovna saka, 2 kola za sanitetsku opremu)

Prtljažni deo trupne komore:

 Konjovodac (2 tovarna konja za kancelariju i prtljag)

 

-4 x bataljonsko previjalište:

Bataljonski lekar, poručnik (konj, pištolj)

Opšti deo:

 Bolničarski podnarednik (pištolj)

 Vođa nosilaca ranjenika, bolničarski kaplar (pištolj)

 20 boliničara

Pomoćni deo bojne komore:

 Vođa, bolničarski kaplar (pištolj)

 Pomoćnik vođe, bolničarski kaplar (pištolj)

 8 za vuću kolica za ranjenike

 Seiz

 Posilni

 2 konjovodca (4 tovarna konja za opremu sanitetsku)

 

Ukupno:

229 ljudi (7 oficira službi), 56 konja (5 jahaćih, 29 teglećih, 22 tovarna), 13 jednoosovnih kola, 2 kola, velosiped,

4 puške (sa po 30 metaka), 31 pištolj

 

Brdskog tipa:

-u opštem delu pukovskog previjališta umesto 3 vozara (5 teglećih konja, 1 saka, 2 kola) ima 5 konjovodaca sa 9 tovarnih konja

Ukupno: 231 čovek, 60 konja (5 jahaćih, 24 teglećih, 31 tovarni), 12 jednoosovnih kola, isto oružije