Konjički divizion divizije:

 

-Štab

-2 x eskadron

-Velosipedska četa

-Mitraljeski vod

-Bojna komora

-Trupna komora

 

Poljskog tipa ukupno: 768 ljudi  (19 oficira i 4 oficira struka), 630  konja (485 jahaćih, 111 teglećih, 34 tovarnih),

 3 jednoosovna kola, 52  kola,  160 velosipeda,  4 motorcikla, 2 kamiona,

 486 karabina, 124 pištolja, 16 puškomitraljeza, 2 mitraljeza, 6 mitraljeza sa olakšanim postoljem,

sablje, oficirski i vojnički noževi, noževi uz karabine, bombe

 

Brdskog tipa ukupno: 857 ljudi, 752 konja (552 jahaćih, 38 teglećih, 162 tovarnih), 19 kola, isto velosipeda, motorcikla, kamiona, oružije

 

Ljudstvo su konjanici osim ako nije drugacije specifikovano.