Trupna komora  konjičkog diviziona (poljskog tipa):

 

-Komandant kapetan (konj, pištolj)

 

-2 x profijantski vod (svaki nosi jednodnevni tekući obrok za ljude i stoku bez mesa i sena):

Vodnik, narednik vodnik I klase (konj, pištolj)

5 vođa delova komore (za štab, 2 eskadrona, mit. vod, bojnu komoru), kaplari (5 konja, 5 karabina)

12 vozara (24 tegleća konja i 12 kola (1 za štab, 4 na svaki eskadron, 1 za mit. vod, 1 za bojnu komoru, 1 za trupnu komoru))

 

-Opšti deo:

Vođa, narednik (konj, pištolj)

Komesar, podnarednik (konj, pištolj)

Potkivač

Sedlar

2 kuvara

Posilni

Seiz (rezervni oficirski konj)

Bolničar

Marveni boljničar

2 vozara  (4 tegleća konja, 2 kola (za kuhinju, potkivački, sedlarski alat, kancelariju, prtljag))

Pomoćnik intedanta, pekarski narednik

Mesar, kaplar

2 mesara

Krojač

Obućar

1 za pomoćne poslove

Vozar (2 tegleća konja i kola za mesarski alat)

 

Ukupno: 57 ljudi (1 oficir), 70 konja (16 jahaćih, 54 tegleća), 27 kola,

10 karabina (sa po 30 metaka), 5 pištolja

 

Brdskog tipa:

-jedan profijantski vod ima 51 konjovodca sa 51 tovarnih konja umesto 11 vozara sa 22 konja i 11 kola (ima 1 vozara sa 2 konja i kolima)

Ukupno: 97 ljudi, 99 konja (16 jahaćih, 32 tegleća, 51 tovarni), 16 kola, isto oružije