Bojna komora  konjičkog diviziona (poljskog tipa):

 

-Komandir poručnik (konj, pištolj)

 

-Borbeni deo:

Vodnik, narednik vodnik I klase (konj, pištolj)

4 vođa delova komore (za 2 eskadrona, za mit. vod, za pionirski alat i eksploziv), kaplari (4 konja, 4 karabina)

7 vozara (14 teglećih konja i 7 kola)

4 konjovodca (4 jahaća i 4 tovarna konja)

 

-Opšti deo:

Vođa, narednik (konj, pištolj)

Komesar, podnarednik (konj, pištolj)

Potkivač

Sedlar

Kuvar

Posilni

Seiz (rezervni oficirski konj)

Bolničar

Marveni boljničar

Vozar (2 tegleća konja i kola (za kuhinju, sedlarski alat))

Vozar (2 tegleća konja i kola (za kancelariju, prtljag i potkivačnicu))

 

Ukupno: 28 ljudi (1 oficir), 35 konja (13 jahaćih, 18 tegleća, 4 tovarna), 9 kola,

4 karabina (sa po 60 metaka), 4 pištolja

 

Bojna komora nosi pola šarže za svaki karabin na koji ide 90 metaka i šaržu na svaki (puško)mitraljez, signalnu municiju, municiju za pištolje i bombe, pionirski alat i eksploziv.

 

Brdskog tipa:

-Borbeni deo:

25 konjovodca sa 25 jahaćih i 25 tovarnih konja umesto 7 vozara sa 14 konja i 7 kola

-Opšti deo:

6 konjovodaca sa 6 tovarnih konja za kuhinju i alat umesto vozara sa 2 konja i kolima

2 konjovdca sa 2 tovarna konja za kancelariju i prtljag umesto vozara sa 2 konja i kolima

 

Ukupno: 52 ljudi, 75 konja (38 jahaćih, 37 tovarni), isto oružije