Artiljeriski puk divizije:

 

- Štab

- 4 x artiljeriski divizion (svaki ima:  Štab i 3 x baterija)

- Vod za vezu

- Trupna komora

 

Ljudstvo su artiljerci osim ako nije drugačije specifikovano.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nažalost svesku 3, artiljeriju, sa formacijom artiljerije nisam do sada našao.

Da bi se opisala formacija art. puka korišćene su knjige Uredba o formaciji garde u mobilnom i ratnom stanju: sveska 18 štab artiljeriskog puka kraljeve garde, sveska 19 štab diviziona art. puka, sveska 22 poljska baterija 80mm M28. 

Takodje su konsultovane sveske: 20 štab diviziona konjičke artiljerije konjičke brigade, sveska 23 haubička baterija 120mm M10/15, sveska 21 konjička poljska baterija 75mm M12, sveska  24 samostalna baterija kraljeve garde, Pravilo haubica 100mm M14/19, Pravilo haubica 100mm M28, Pravilo haubica 100mm M16/19, Pravilo brdski top 75mm M28.

 

Takodje su korišćeni sledeći  dokumenti iz Vojnog arhiva (VA):

Dokumenti o aktivaciji ratnih jedinica iz proleća 1941. P-17 K-20 F -1 D-41 do D-46  i K33 F2 D2 i D27.

Mirnodopska dislokacija iz proleća 1941. P17 K11a F3 D7.

Spisak opreme vojske iz kraja 1930-tih P17 K98 F6 D3.

Spisak jedinica operativne vojske iz 1940. P17 K97 F1 D10 st 78-80.