Vozarski bataljon divizije:

-Štab

- 2-5 x četa, svaka 2-5 x vod

Tipovi vodova:

Tovarni 10 tona, Lako tovarni 5 tona, Nosački 2.5 tone

Dvokolični 10 tona, Brdsko konjski 10 tona, Brsko volovski 10 tona

Lako konjski 20 tona, Lako volovski 20 tona, Teško konjski 40 tona,Teško volovski 40 tona

 

Po dokumentu o organizaciji vojske (VA P17 K11a F3 D7) divizija poljskog tipa je imala jedan bataljon tovarni i dvokolični, 2 lako konjska ili volovska a brdskog tipa: jedan bataljon tovarni, jedan dvokolični, jedan lako konjski. U praksi sigurno da je bilo i drugih kombinacija.

Koliko je vodova i kog tipa tacno imala svaka divizija predstablja predmet daljeg istraživanja.

 

Po Uredbi o formaciji divizija je inicijalno imala 3 vozarska bataljona.

Prvi vozarski bataljon je nosio broj divizije, ostali brojevi se vide na osnovu raposreda operativne vojske iz 1940. (VA P17 K98 F6 D1).

 

Krajem 1940. 3-ći vozarski bataljon se rasformira (na osnovu Uredbe o formaciji i dokumenta VA P17 K87a F4 D2 ).  Njih su trebali da zamene auto vodovi 7 novoformiranih auto bataljona. Rasformirani su treći bataljoni sledećih divizija: Šumadiske, Bosanske, Drinske, Vrbaske, Krajinske, Vardarske. Da li su svi ili samo neki treći bataljoni rasformirani predstavlja predmet daljeg istraživanja.

 

Vozarski bataljoni su generalno transportovali hranu (2 tekuća (dnevna) i 1 rezervni (dnevni) ljudski i stočni  obrok) i municiju (1 šarža za svaku boračku pušku, 2 šarže za svaki (puško)mitraljez, bacač, top, haubicu, takođe bombe, tromblone, pištoljsku municiju, signalnu municiju, sredstva za zadimljvanje, nagazne mine).  

Ljudski dnevni obrok je bio težak oko 1.27kg a stočni oko 5kg (bez mesa i sena).  Rezervni ljudski obrok je bio težak oko 0.9kg a stočni oko 5kg.

Kola su nosila oko 400kg a tovarni konj oko 80kg.

 

Svo ljudstvo su pešaci osim ako nije drugačije specifikovano.