Štab vozarskog bataljona (poljskog tipa):

 

-Komandant, potpukovnik roda vojske specialisan za auto vozarsku službu (konj, pištolj)

 

-Komandni deo:

5 komandira četa, kapetani I klase iste specijalnosti (5 konja, 5 pištolja)

Adjutant, kapetan iste specijalnosti (konj, pištolj)

 

Ordonans, podnarednik konjanik (konj, karabin)

Ordonans, kaplar konjanik (konj, karabin)

5 ordonansa,  konjanici (5 konja, 5 karabina)

6 ordonansa, velospidesiti (6 velosipeda, 6 karabina)

Ordonans, motorciklista (motorcikl, karabin)

Telefonista, kaplar inženjerac

3 telefoniste, inženjerci

Komandir straže,  kaplar (puška)

6 stražara (6 pušaka)

 

-Pozadnji deo:

Intedant, poručnik (konj, pištolj)

Blagajnik, poručnik (pištolj)

Lekar, poručnik (konj, pištolj)

Veterinar, poručnik (konj, pištolj)

2 pisara, narednici

Pisar, podnarednik

Komesar, podnarednik (pištolj)

Vođa komore, konjički podnarednik (konj, pištolj)

2 vođe delova komore, kaplari vozari (2 karabina)

5 pisara, vozari

2 bolničara

Veterinarski  podnarednik

2 marvenih bolničara

8 seiza

9 posilnih

Mesar, kaplar

4 mesara

Krojač

Obućar

3 za pomoćne poslove

2 kuvara

9 vozara (17 teglećih konja, jednoosovna kola saka i 8 kola (za kuhinju, kancelariju i prtljag, jednodnevni obrok bez mesa i sena,  sanitetsku i veterinarsku opremu, opremu veze, mesarski alat))

 

Ukupno:  91 (verovatno 93)  ljudi (7 oficira specialisanih za vozarsku službu  i 4 oficira struka),  35 konja ( 18 jahaćih,  17 teglećih),  jednoosovna kola, 8 kola, 6 velosipeda, motorcikl,

7 pušaka,  16 karabina (sa po 30 metaka),  13 pištolja

Štab vozarskog bataljona je verovatno imao po formaciji i 2 potkivača (podnarednika i kaplara ili redova); oni su verovatno naknadno dodati a u kopiju knjige Ratni sastav... Saobracajne jedinice koja je u biblioteci nisu dodati.

To se može zaključiti na osnovu jediničnog spiska štaba 176. vozarskog bataljona (VA P17 K928 F2 D36 ) i na osnovu dokumenta sa brojem oficira, podoficira, kaplara i redova po specijalnostima za 301. i 351. Vozarske bataljone (drugog, dopunjenog dokumenta) (VA P17 K1008 F2 D6) gde postoje 2 potkivača.

 

U slučaju da bataljon ima manje od 5 četa oficiri komandiri četa bez četa su trebali da budu upotrebljeni u štabu bataljona za organizaciju saobraćaja, ali pitanje je da li je to rađeno u praksi, verovatno da štabovi bataljona sa manje od 5 četa nisu imali kapetana I klase (i njegove pratnje) za nepostojeću četu.

To moze da se zaključi na osnovu gore spomenutog  jediničnog spiska štaba 176. vozarskog bataljona koji nije imao 3 komadira četa (i njihove pratnje 3 x (seiz, posilni, pisar vozar, ordonans konjanik ) pošto je taj bataljon imao samo 6 TK40 vodova (sto obrazuje 2 čete) (VA P17 K928 F2 D44) kao i gore spomenutog dokumenta sa brojem oficira, podoficira, kaplara i redova po specijalnostima za 301. i 351. vozarske bataljone (svaki sa po 19 LK20 vodova, koji je po početnoj verziji imao 4 komandira četa a po drugoj 5 komandira četa (sa dodatnih 4 ljudi pratnje)).

 

Takodje po jediničnom spisku štab 176. vozarskog bataljona je imao i jednog dodatnog podnarednika vozara (što ne postoji u formaciji).

 

Brdskog tipa:

7 ordonansa konjanika umesto 6 ordonansa velisipediste i ordonansa motorcikliste

17 konjovodaca sa 34 tovarna konja umesto 9 vozara sa 9 kola i 17 konja

Ukupno:  99 (verovatno 101) čovek,  59 konja (25 jahaćih, 34 tovarnih), isto oružije