Baza divizije:

 

-Opšti deo diviziske baze

-Pekarnica

-Marveni depo

 

Ukupno: 823 ljudi ( 2 oficira,  33 oficira struka i činovnika),  339 konja (12 jahaćih, 327 tegleća),  7 jednoosovnih kola,  160 kola, 2 velosipeda, motorcikl,

 89 pušaka, 6 karabina, 45 pištolja

 

Ljudstvo su pešaci osim ako drugačije nije specifikovano.