Opšti deo diviziske baze:

 

-Uprava:

Upravnik, intedantski potpukovnik (konj, pištolj)

Pomoćnik upravnika, intedantski major (konj, pištolj)

Intedant, kapetan I klase (pištolj)

Blagajnik, kapetan (pištolj)

Knjigovođa za intedantske potrebe, intedantski poručnik (pištolj)

Knjigovođa za artiljeriske potrebe, činovnik artiljerisko tehničke službe (pištolj)

Knjigovođa za inžinjerske potrebe, činovnik inžinjersko tehničke službe (pištolj)

Lekar, kapetan I klase (konj, pištolj)

3 vojna pisara (3 pištolja)

5 pisara, narednici

Komesar, narednik

Bolničar, narednik

Potkivač, potkivački podnarednik

3 telefonista, inžinjerci

2 bolničara

2 ordonansa, konjanici (2 konja, 2 karabina)

2 ordonansa, velosipedisti (2 velosipeda, 2 karabina)

Ordonans, motorciklista (motorcikl, karabin)

2 seiza

7 posilnih

5 kuvara

15 vozara (29 teglećih konja, 1 jednoosovna saka, 14 kola (za kancelariju, prtljag, kuhinje, 2 tekuća obroka, ostale potrebe i pridavanje ekspatacionim odelenjima)) 

 

-2 x eksplataciono odelenje:

Vođa, intedantski poručnik (konj, pištolj)

Pekarski narednik (pištolj)

Artiljeriski narednik (pištolj)

Inžinjeriski narednik (pištolj)

Posilni

Seiz

5 radnika (5 pušaka)

2 mlinara, pekarski

 

-Skladište intedantskih potreba:

4 x rukovalac, intedantski kapetan i  3 intedantska poručnika (4 pištolja)

4  narednika

2 ordonansa (2 puške)

Posilni

 

-Skladište artiljeriskih potreba:

2 x rukovalac, činovnici artiljerisko tehničke službe (2 pištolja)

2 artiljeriska narednika

Ordonans (puška)

Posilni

 

-Skladište inžinjerskih potreba:

2 x rukovalac, činovnici inžinjersko tehničke službe (2 pištolja)

2 inžinjerskih podnarednika

Ordonans (puška)

Posilni

 

-2 x predajna stanica:

Rukovodilac, intedantski poručnik (pištolj)

Pekarski narednik

Inžinjeriski narednik

Artiljeriski narednik

Ordonans (puška)

Posilni

 

-Radnička četa:

Komandir, poručnik (pištolj)

Narednik vodnik I klase

Narednik

5 podnarednika

10 kaplara

100 radnika (50 pušaka sa po 30 metaka)

Posilni

Berberin

Obućar

 

Ukupno:  241 čovek (1 oficir, 23 oficira službi i činovnika), 36 konja (7 jahaćih, 29  tegleća), 1 jednoosovna kola, 14 kola, 2 velosipeda, motorcikl,

66 pušaka, 5 karabina (sa po 30 metaka), 30 pištolja