Marveni depo diviziske baze:

 

-Komandir, intedantski kapetan I klase (konj, pištolj)

 

-Opšti deo:

Knjigovođa, vojni pisar (pištolj)

Veterinar, kapetan (konj, pištolj)

Pisar, narednik

Komesar, narednik (pištolj)

Krojač

Obućar

Berber

Potkivač

Bolničar

3 marvena bolničara

Ordonans konjanik (konj, karabin sa 30 metaka)

Ordonans

2 posilna

2 seiza

2 kuvara

4 vozara (7 tegleća konja, 1 jednoosovna saka, 3 kola (1 za kuhinju, 1 za kancelariju i prtljag, 1 za 2 obroka))

 

-Depo stoke (4 obroka mesa u živoj stoci za celu diviziju) :

Nadzornik, intedantski poručnik (pištolj)

Pomoćnik, intedantski potporučnik (pištolj)

Pomoćnik, narednik mesar

3 vođa, podnarednici

3 pomoćnika,  kaplari

28 čuvara stoke (12 pušaka)

10 vozara (20 teglećih konja, 10 kola za hranu stoke za klanje)

 

-Mesarnica:

Narednik mesar

2 x mesarka ekipa:

  Vođa, kaplar mesar

  4 mesara

  Vozar (2 tegleća konja, kola za mesarski alat)

 

Ukupno: 85 (5 oficira službi i činovnika) ljudi, 34 konja ( 3 jahaća,  31 tegleća),  1 jednoosovna kola,  15 kola,

6 pištolja, 12 pušaka, karabin (sa po 30 metaka)