Štab divizije:

 

-Komandant, đeneralštab i komanda artiljerije

-Komanda pozadine

-Stan

-Komanda trupne komore i trupna komora

 

Poljskog tipa ukupno: 262 ljudi ( 43 oficira (3 generala i 1 pukovnk),  19 oficira struka i činovnika), 84 konja (47 jahaćih, 35 tegleća,  2 tovarna),

3 jednoosovnih kola, 16 kola, 3 putnička automobila, 4 tovarnih vozila, 3 specijalnih vozila, 6 motorcikla, 7 velospideda,

75 pištolja, 39 karabina  (sa po 30 metaka)

 

Brdskog tipa ukupno: 270 ljudi ( isto oficira, oficira struka i činovnika), 104 konja (49 jahaćih, 21 tegleća,  34 tovarna), 

jednoosovnih kola, 10 kola, 3 putnička automobila, 3 tovarnih vozila, 3 specijalnih vozila, 5 motorcikla, 6 velospideda, isto oružije

 

Svo ljudstvo su pešaci osim ako nije drugačije specifikovano.