Komanda trupne komore i trupna komore štaba divizije:

 

-Komanda trupne komore:

Komandant, potpukovnik roda vojske specijalisan za autovozarsku službu (konj, pištolj)

Pomoćnik, major iste službe (konj, pištolj)

3 Vođe delova komore, 2 kapetana I klase i 1 poručnik iste službe (3 konja, 3 pištolja)

2 pisara, vozarski narednici (konj)

2 ordonansa, konjanici (2 konja, 2 karabina)

Ordonans, velosipedist (velosiped, karabin)

Ordonans, motorciklist (motorcikl, karabin)

3 telefoniste, inžinjerci

Šofer, automobilist (tovarno vozilo, karabin)

5 posilnih

5 seiza

2 kuvara

3 vozara (5 teglećih konja, 1 jednoosovna kola saka, 2 kola (1 za kuhinju i dvodnevnu hranu, 1 za kancelariju i prtljag))

 

Ukupno: 30 ljudi (5 oficira), 13 konja (8 jahaćih, 5 teglećih), 1 jednoosovna kola, 2 kola, 1 tovarno volzilo, velosiped, motorcikl,

5 karabina (sa po 30 metaka), 5 pištolja

 

Brdskog tipa:

umesto ordonansa velosipediste i motorcikliste ima konjanike

nema sofera

umesto  3 vozara ima 7 konjovodaca sa 13 tovarnik konja

Ukupno: 33 ljudi (5 oficira), 23 konja (10 jahćih, 13 tovarnih), isto oružije

 

-Trupna komora:

Pomoćni deo:

 Vođa, konjički narednik (karabin)

 Pomoćnik, vozarski kaplar (karabin)

 33 posilnih

 5 kuvara

 4 posilna u oficirskoj menaži

 3 vozara (4 tegleća konja, 2 jednoosovna kola sake, 1 kola (kuhinja))

Prtljažni deo:

 Vođa, konjički podnarednik (karabin)

 Pomoćnik, vozarski kaplar (karabin)

 9 vozara (18 teglećih konja, 9 kola (7 za kancelariju i prtljag, 2 za poštu)

Profijantski deo:

 Vođa, vozarski podnarednik (karabin)

 Pomoćnik, vozarski kaplar (karabin)

 4 vozara (8 teglećih konja, 4 kola za dvodnevnu hranu)

 

Ukupno: 64 ljudi, 30 konja (svi tegleći), 2 jednoosovna kola, 14 kola,

6 karabina (sa po 30 metaka)

 

Brdskog tipa:

Pomoćni deo:

umesto  3 vozara ima 2 konjovodca (3 tovarna konja) i 2 vozara (1 jednoosovna kola saka i 1 kola)

Prtljažni deo:

umesto 9 vozara ima 5 konjovdaca (10 tovarnih konja) i 6 vozara (12 teglećih konja i 6 kola)

Profijantski deo:

umesto 4 vozara ima 3 konjovodca (6 tovarnih konja) i 3 vozara (6 teglećih konja i 3 kola)

 

Ukupno: 69 ljudi, 40 konja (21 teglećih, 19 tovarna), 1 jednoosovna kola, 10 kola, isto oružije