Samostalna mitraljeska četa divizije i mitraljeska četa mitraljeskog bataljona:

 

Samostalna mitraljeska četa divizije (poljskog tipa) (ljudsto su pešaci osim ako nije drugačije specifikovano):

 

-Komandir, kapetan I klase (konj, pištolj)

 

-3 x vod:

Vodnik, poručnik ili potporučnik (1 poručnik i 2 potporučnika u četi) (pištolj)

2 x poluvod:

Vođa, narednik (pištolj)

2 x odelenje:

 Vođa, podnarednik (karabin)

 Nišandžija, kaplar (pištolj)

 5 poslužilaca (2 pištolja i  3 karabina)

 3 konjovodca (3 tovarna konja za mitraljez i municiju) (3 karabina)

 

-Opšti deo čete:

Disciplinski podoficir, narednik (pištolj)

Rezervni vođa odeljenja, podnarednik (karabin)

4 rezervne nišandžije, kaplari

4 ocenilaca odsotojanja, kaplari (4 karabina)

Puškar

Potkivač

4 ordonansa (4 puške sa po 90 metaka)

8 rezervnih poslužilaca (8 karabina)

4 rezervna konjvodca (4 karabina)

2  konjovodca (4 tovarna konja za municiju)

Seiz

Bolnićar (pištolj)

3 nosača ranjenika

Marveni bolničar

 

-Bojna komora:

Pomoćni deo bojne komore:

Vođa, narednik (pištolj)

Komesar, podnarednik (pištolj)

Pisar

5 posilnih

3 kuvara

5 konjovodca (9 tovarnih konja (7 za kuhinju i vodu, 2 rezervna))

Borbeni deo (nosi jednu šaržu na oruđe, ručne bombe i signalnu municiju)

Vođa, podnarednik (pištolj)

4 vođa delova komore, kaplari (4 puške sa po 30 metaka)

5 konjovodaca (10 tovarnih) (3 puške sa po 30 metaka)

3 vozara (6 teglećih konja i 3 kola)

 

-Trupna komora:

Prtljažni deo trupne komore:

Vođa, kaplar (pištolj)

2 konjovodca (3 tovarna konja (za kancelariju i prtljag))

Profijantski deo:

Vođa, kaplar (pištolj)

4 vozara (8 teglečih konja i 4 kola (za 2 tekuća obroka))

 

Ukupno: 203 ljudi (4 oficira), 77 konja (1 jahaći, 14 teglećih, 62 tovarnih), 7 kola,

 11 pušaka, 101 karabin (sa po 60 metaka), 57 pištolja, 12 mitraljeza (svaki sa po 2 x 4000 metaka)

 

Mešovitog tipa:

-profijantski deo trupne komere umesto 2 vozara (sa 4 tegleća konja i 2 kola) ima 4 konjovodca (sa 8 tovarnih konja)

Ukupno: 205 ljudi, 81 konj (1 jahaći, 10 teglećih, 70 tovarnih), 5 kola, isto oružije

 

Brdskog tipa (u odnodu na mešovitog tipa):

-Borbeni deo bojne komore umesto 3 vozara (sa 6 teglećih konja i 3 kola) ima 6 konjovodaca (sa 12 tovarnih konja)

-Profijantski deo trupne komore umesto 2 vozara (sa 4 tegleća konja i 2 kola) ima 5 konjovodca (sa 10 tovarnih konja).

Ukupno: 211 ljudi, 93 konj (1 jahaći, 92 tovarna), isto oružije

 

Mitraljeska četa mitraljeskog bataljona:

-2 voda umesto 3

Odelenja imaju 2 konjovodca ( 2 tegleća konja sa 2 jednoosovinskih kola) (umesto 3 konjovodca sa 3 konja)

-Opšti deo ima 2 rezervne nišandžije (umesto 4),  2 rezervna konjovodca (umesto 4), 4 rezervna posulužioca (umesto 8), 1 konjovodac (1 konj i 1 jednoosovna kola za municiju) umesto 2 (sa 4 konja) , 2 ordonansa (umesto 4)

-Bojna komora pomoćni deo ima 2 kuvara (umesto 3), 3 posilna (umesto 5), 2 vozara (3 tegleća konja sa 1 jednoosovnim i 1 kolima) umesto 5 konjovodaca (sa 9 tovarnih konja)

 Borbeni deo ima 2 vođa komore umest 4, 4 vozara (sa 8 teglećih konja i 4 kola) umesto 8 konjovodaca i vozara sa 16 konja i 3 kola.

-Trupna komora prtljažni deo nema vođu, ima  1 vozara sa 2 tegleća konja i 1 kola umesto 2 konjovodca sa 3 konja

  Profijantski deo ima 2 vozara sa 4 konja i 2 kola umesto 4 vozara sa 8 konja i 4 kola.

 

Ukupno: 125 ljudi (3 oficira), 35 konja (1 jahaći, 34 tegleća), 18 jednoosovnih kola i 8 kola,

 8 pušaka, 59 karabina, 38 pištolja, 8 mitraljeza