Mitraljeski bataljon divizije  (Mitraljeski bataljon je nakndano zamenio divizisku mitraljesku četu u nekim divizijama prema Uredbi o formaciji):

 

-Štab

-4  x mitraljeska četa (verovatno 4 čete, nije najjasnije iz Uredbe o formaciji)

 

-Ukupno: 570 ljudi  (15 oficira i 4 oficira struka/činovnika), 161 konj (10 jahaćih, 151 teglećih), 73  jednoosovna kola, 39 kola, velosiped,

 53 puške,  239 karabina, 169 pištolja, 32 mitraljeza

 

Unska, Vrbaska, Dinarska, Hercegovačka, Savska, Murska, Dravska, Triglavska, Lička divizija su imale mitraljeske bataljone a ostale mitraljeske čete (na osnovu rasporeda operativne vojske iz 1940. VA P17 K98 F6 D1).

Svo ljudstvo su pešaci osim ako nije drugačije specifikovano.