Zavojište divizije (poljskog tipa) (ljudstvo je sanitetske struke ili su bolničari osim ako nije drugačije specifikovano):

 

-Komandant, major (konj, pištolj)

 

2 vodnika, pešadiski i konjički potporučnici (konj, 2 pištolja)

4 hirurga, (1 kapetan I klase, 2 kapetana, 1 poručnik) (4 konja, 4 pištolja)

2 lekara, (kapetan I klase i poručnik) (2 konja, 2 pištolja)

2 apotekara, (kapetan I klase i poručnik) (2 pištolja)

Blagajnik, poručnik (pištolj)

5 nižih saniteckih pomoćnika (5 pištolja)

Niži veterinarski pomoćnik (pištolj)

2 zubna lekara, poručnici (2 pištolja)

Do 3 sveštenika (do 3 konja)

 

Narednik (pištolj)

2 podnarednika (2 pištolja)

4 kaplara (4 pištolja)

40 bolničara (3 puške)

2 potkivača, pešaci

Stolar, pešak

Marveni bolničar

6 seiza, pešaci

3 telefoniste, inžinjerci

 

-Pomoćna komora:

Vođa i komesar, narednik konjanik (pištolj)

Pomoćnik vođe ranjeničkih dvokolica, narednik konjanik(pištolj)

Pomoćnik komesara, podnarednik konjanik (konj, pištolj)

4 vođe delova ranjeničkih dvokolica, podnarednici konjanici (konj, pištolj)

8 Pomoćnika vođa delova ranjeničkih dvokolica, kaplari vozari (8 karabina)

56 pratilaca ranjeničkih dvokolica bolničara

77 vozara, pešaci (150 teglećih konja, 56 ranjeničkih dvokolica sa dvojnom vučom, 4 dvokolice sake, 17 kola (3 za kuhinju, 14 za sanitecki materijal), 6 pušaka)

14 posilnih, pešaci

4 kuvara, pešaci

 

-Trupna komora:

Prtljažni deo trupne komore:

Vođa, kaplar pešak (pištolj)

3 vozara konja (6 teglećih konja, 3 kola (za kancelariju i prtljag))

Profijantski deo:

Vođa, kaplar pešak (pištolj)

6 vozara ( 12 teglečih konja i 6 kola (za 2 tekuća obroka))

 

Ukupno: do 260 ljudi (do 21 oficira struka i činovnika, 2 oficira), do 186 konja (do 18 jahaćih, 168 teglećih), 60 jednoosovna kola, 26 kola,

9 pušaka, 8 karabina (sa po 30 metaka), 36 pištolja

 

Brdskog tipa:

-Pomoćna komora:

32 konjovodca (60 tovarnih konja) i 61 vozar (umesto 77) (122 tegleća konja umesto 150, nema sake, ima samo 5 kola)

-Trupna komora, prtljažni deo: 8 konjovodaca sa 16 tovarih konja umesto 3 vozara sa 6 konja i 3 kola

  Profijantski deo:  9 konjovdaca sa 18 tovarnih konja i 4 vozara sa 8 teglećih konja i 4 kola umesto 6 vozara.

 

Ukupno: do 288 ljudi, do 242 konja (do 18 jahaćih, 130 teglećih, 94 tovarnih), 56 jednoosovnih kola, 9 kola, isto oružije