Bolničarska četa divizije (poljskog tipa) (ljudstvo je sanitetske struke ili bolničari osim ako nije drugačije specifikovano):

 

-Komandir, kapetan I klase (konj, pištolj)

 

Vodnik, pešadiski potporučnik (pištolj)

Lekar higijeničar, kapetan (konj, pištolj)

Lekar, poručnik (konj, pištolj)

Apotekar, poručnik (pištolj)

Blagajnik, poručnik (pištolj)

Hidrotehnički inženjer, inženjeriski poručnik (pištolj)

 

Narednik (pištolj)

Laborant, narednik (pištolj)

Disciplinski podoficir i pisar, pešadiski narednik (pištolj)

3 podnarednika (3 pištolja)

8 kaplara (8 pištolja)

100 bolničara

2 dezinfektora

Berberin

2 seiza, pešaci

Potkivač, pešak

Marveni bolničar

Limar, pešak

Kovač, pešak

Stolar, pešak

Zidar, pešak

 

-Pomoćna komora:

Vođa i komesar, pešadiski narednik (pištolj)

Pomoćnik komesara, pešadiski kaplar

3 posilnih, pešaci

3 kuvara. pešaci

20 vozara, pešaci (27 teglećih konja, 10 volova, 3 dvokolice sake, 15 kola (2 za apoteku, 1 za bakterološku stanicu, 1 za nortonove bunare, 2 za pribor za lečenje od bojnih otrova, 1 za alat, 1 za nosila i šatore, 1 kuhinja, 1 goreći materijal, 2 za dezinfekcione aparate (ćetvoroprežna volovska), 1 aparat za prečišćavanje vode (volovska), 2 za kupatila i opremu za pranje, sušenje rublja))

 

-Trupna komora:

Prtljažni deo trupne komore:

Vozar, pešak (2 tegleća konja, 1 kola (za kancelariju i prtljag))

Profijantski deo:

Vođa, pešadiski kaplar (pištolj)

2 vozara, pešaci (4 teglečih konja i  2 kola (za 2 tekuća obroka))

 

Ukupno: 164 ljudi (5 oficira struka, 2 oficira), 36 konja (3 jahaća, 33 teglećih), 10 volova , 3 jednoosovna kola, 18 kola,  22 pištolja

 

Brdskog tipa:

Pomoćna komora: 32 konjovodca i 5 vozara, pešaci (63 tovarna konja, 10 volova, 3 kola) umesto  20 vozara

Trupna komora, prtljažni deo: 2 konjovodca, pešaci (4 tovarna konja) umesto 1 vozara

 Profijantski deo: dodatno 4 konjovdca, pešaci (8 tovarnih konja)

Ukupno: 185 ljudi, 82 konja (3 jahaća, 4 tegleća, 75 tovarna), 10 volova, 5 kola, isto oružije