Vod protivoklopnih topova 47mm protivoklopne čete :

 

-Vodnik, poručnik ili potporučnik  (konj, pištolj)

 

-Komandni deo:

Održač veze (konj, karabin)

2 ordonansa (i izviđači i signalisti) (2 karabina)

Nosilac daljinomera i značar

 

-4 x odelenje:

Vođa, podnarednik ili kaplar (2 podnarednika i 2 kaplara u vodu) (karabin)

Nišandžija, kaplar (pištolj)

3 poslužilaca (3 karabina)

3 konjovodca (4 tegleća konja (2 za top i 2 za 2 karete (svaka nosi po 28 metaka)), 3 karabina)

 

-Bojnica:

Vođa, narednik (pištolj)

4 x odelenje:

  Vođa i rezervni nišandžija, kaplar (karabin)

  Rezervni poslužilac (karabin)

  2  konjovodca (2 tegleća konja za 2 karete (svaka nosi po 28 metaka), 2 karabina)

5. odelenje:

  Rezervni konjovodac (2 tegleća konja, karabin)

  2 vozara (4 tegleća konja, 2 kola (za po 55 metaka na top, nagazn mine i rezervne delove), 2 karabina)

 

-Komora:

Vođa (ujedno i disciplinski podoficir) i komesar, podnarednik (karabin)

Seiz i marveni bolničar

Posilni

2 nosača ranjenika

kuvar

vozar (2 tegleća konja, kola (za kancelariju, prtljag, kuhinju i jedan rezervni obrok ljudske hrane), karabin)

 

Ukupno: 64 ljudi (1 oficir), 34 konja (2 jahaća, 32 tegleća), 16 jednoosovnih kola kareta, 3 kola,

56 karabina (sa po 30 metaka), 2 pištolja, 4 topa (sa po 168 metaka (četvrtina su udarni a ostali pancirni)), nagazne mine i defanzivne bombe

 

Vod topova 37mm:

 

-komandni deo ima samo jednog ordonansa

-topovska odelenja imaju samo 2 konjovodca (sa 2 tegleća konja (jedan za top, drugi za karetu sa 72 metka))

-prva 4 odelenja bojnice imaju samo po 1 konjovodca (tegleći konj sa karetom sa 72 metka)

5. Odelenje bojnice ima 1 vozara (sa 2 tegleća konja, kolima sa po 36 metaka na top, nagaznim minama i rezervnim delovima).

 

Ukupno:  54 ljudi (1 oficir), 20 konja (2 jahaća, 18 teglećih), 8 kareta, 2 kola,

46 karabina (sa po 30 metaka), 2 pištolja, 4 topa sa po 180 metaka (četvrtina udarni, ostali pancirni), nagazne mine i defanzivne bombe