Štab pešadije divizije (poljskog tipa):

 

-Komandant, brigadni general (konj, pištolj)

 

-Komandni deo:

Načelnik štaba, kapetan I klase (konj, pištolj)

Ađutant, kapatan (konj, pištolj)

Pisar, narednik

Vođa telefonskog odelenja, narednik (pištolj)

Telfonista, kaplar (karabin)

2 telefoniste (2 karabina)

3 linijaša (3 karabina)

Signalista, kaplar (karabin)

2 signaliste (2 karabina)

2 konjovodca (2 tovarna konja (za opremu veze), 2 karabina)

5 ordonansa (5 pušaka)

Ordonans,motorciklista (motorcikl, karabin)

Ordonans, velosipedista (velosiped, karabin)

4 ordonansa, konjanici (4 konja, 4 karabina)

Bolničar

3 Seiza

 

-Pomoćni deo bojne komore:

Vođa, podnarednik (pištolj)

Pomoćnik vođe, kaplar (pištolj)

3 posilna

Kuvar

Konjovodac (2 tovarna konja za kuhinju)

 

-Trupna komora:

Prtljažni deo:

Vozar (2 tegleća konja i kola (za ratnu kancelariju i prtljag))

Profijantski deo:

Vozar (2 tegleća konja i kola (za 2 tekuća obroka bez mesa i sena))

 

Ukupno: 40 ljudi (3 oficira (1 general)), 15 konja (7 jahaći, 4 tovarna, 4 tegleća), 2 kola, velosiped, motorcikl,

6 pištolja, 5 pušaka i 17 karabina (sa po 60 metaka)

 

Štab pešadije brdskog tipa:

 

-U komandnom delu umesto ordonansa motorcikliste i ordonansa velosipediste ima 2 ordonansa konjanika (sa 2 konja)

-U prtljažnom delu trupne komore umesto vozara sa 2 tegleća konja i kolima ima 2 konjovodca sa 3 tovarna konja

U profijantskom delu trupne komore umesto vozara sa 2 tegleća konja i kolima ima 2 konjovodca sa 3 tovarna konja

 

Ukupno: 42 ljudi, 19 konja (9 jahaćih, 10 tovarnih), isto oružije

Ljudstvo su pešaci osim ako nije drugačije specifikovano.