Štab mitraljeskog bataljona :

 

-Komandant, potpukovnik (konj, pištolj)

 

-Komandni deo:

Ađutant, kapetan (konj, pištolj)

Komandir bojne komore i oružni oficir, kapetan (pištolj)

Intedant, kapetan (pištolj)

Blagajnik, poručnik (pištolj)

Lekar, poručnik (konj, pištolj)

Niži veterinarski pomoćnik III klase (konj, pištolj)

3 pisara, narednici

4 ordonansa (4 puške)

2 ordonansa,  konjanici (2 konja, 2 karabina)

Ordonans,  velosipedista (velosiped, karabin)

Telefonista, narednik (pištolj)

2 telefoniste, podnarednici (2 puške)

6 telefonista (6 pušaka)

3 linijaša (3 puške)

3 signaliste, kaplari (3 puške)

3 signaliste (3 puške)

4 bolničara (4 pištolja)

Marveni bolničar

3 seiza

Potkivač, podnarednik

Sedlar

 

-Pomoćni deo bojne komora:

Vođa, narednik (pištolj)

Komesar, podnarednik (pištolj)

3 kuvara

7 posilnih

3 mesara

4 vozara (7 teglecih konja, 1 jednoosovna kola, 3 kola (za opremu sanitetsku, veterinarsku, za opremu za vezu, za kuhinje, vodu, alat mesarski))

 

-Trupna komora:

Prtljažni deo:

Vođa, podnarednik (pištolj)

2 vozara (4 tegleća konja, 2 kola za ratnu kancelariju i prtljag, potkivačnicu i alat sedlarski)

Profijantski deo:

Vodja, podnarednik

2 vozara (4 tegleća konja, 2 kola (za 2 tekuća obroka bez mesa i sena))

 

-Ukupno: 70 ljudi  (3 oficira i 4 oficira struka/činovnika), 21 konj (6 jahaćih, 15 teglećih), 1  jednoosovna kola, 7 kola, velosiped,

21 puška (sa po 30 metaka), 3 karabina (sa po 30 metaka), 15 pištolja