Protiv avionska četa divizije je naknadno dodata u formaciju divizuje, njena formacija je bila u knjizi Uredba o formaciji vazdušne odbrane u mobilno i ratno doba, koju do sada nisam našao.

 

Jedino što se sigurno zna je da je pa četa imala 6 teških PA mitraljeza 15mm (Škodinih) ili lakih topova 20mm (Bredinih) (na osnovu vojne enciklopedije).

 

Pretpostavka je da je imala sličnu formaciju kao 2. mitraljeska četa protivavionskog diviziona operativne vojske čija je formacija sačuvana u svesci 2 pešadija.

 

-Komandir, kapetan

 

-2-3 voda:

Vodnik, poručnik ili potporučnik

3 ili 2 odelenja:

  Vođa, podnarednik

  Nišandžija, kaplar

  Poslužioci

  Osmatrač

  Konjovodci ili vozari (oruđe se prevozi tovarnim konjima ili se vuklo ili prenosilo na kareti ili kolima a municija i oprema je prevožena tovarnim konjima ili karetama ili kolima)

 

-Opšti deo:

Disciplinski podoficir, narednik

Rezervni nišandžije

Rezervni poslužioci i konjovdci ili vozari

Osmatrači

Ordonansi i telefonisti (možda)

Puškar

 

-Bojna komora:

Pomoćni deo:

Vođa

Komesar

Pisar (možda)

Posilni

Seiz

Kuvari

Bolničar

Marveni bolničar

Potkivač

Konjvodci ili vozari za prevoz kuhinje i alata (tovarni konji ili tegleći konji i karete ili kola)

Borbeni deo:

Vođa

Konjovodci ili vozari za prevoz jedne šarže za svako oduđe (tovari konji ili tegleći konji za karete ili kola)

 

-Trupna komora:

Vođa

Prtljažni deo:

Konjovdci ili vozar za prenos kancelarije i prtljaga (tovarni konji ili tegleći konj i kola)

Profijantski deo:

Konjovodci ili vozari za prevoz 2 tekuća obroka (tovarni konji ili tegleći konji i kola)