Dopunski pešadiski bataljon dopunskog puka :

 

-Štab

-3 x streljačka dopunska četa

-Mitraljeska dopunska četa

 

Ukupno: 1170 ljudi (22 oficira, 1 oficir struka) ,  

111 konja (7  jahaćih,  42 teglećih,  62 tovarnih), 21 kola,

206 pištolja,  113 karabina, 654 pušaka, 96 pušaka sa tromblonom,  6 puškomotraljeza,  2 mitraljeza,  2 laka mitraljeza, 1 bacač, 1 stari bacač, 1 pešadiski top