Trupna komora četničkog bataljona:

 

-Komandir, poručnik (konj, pištolj)

 

-Opšti deo:

Vođa, narednik (pištolj)

Komesar, kaplar (pištolj)

Mesar, kaplar

Potkivač

Sedlar

2 mesara

Krojač

Obućar

Posilni

3 konjovdca (3 puške, 5 tovarnih konja za kuhinju, potkivačnicu, alat, prtljag i kancelariju)

Seiz (puška)

2 kuvara

Bolničar

Marveni bolničar

 

-Profijantski deo:

2 x odelenje (delovi za čete u oba odelenja i deo za štab, vod i komoru 1. odelenja nose 1 tekući obrok, deo za štab, vod i komoru 2. odelenja nosi rezervni obrok i 4 specijalna rezervna obroka za boračko ljudstvo):

 Vođa, podnarednik (pištolj)

 3 x deo za svaku četu:

  Konjovodac (puška, 2 tovarna konja)

 Deo za štab, vod veze i bojnu komoru:

  Vođa, kaplar (puška)

  4 konjovodca (4 puške, 1. odelenje 8 tovarnih konja, 2. odelenje 7 tovarnih konja)

 

Ukupno (za bataljon sa 3 čete):  37 ljudi (1 oficir),  33 konja (1 jahaći,  32 tovarna), 20 pušaka (sa po 60 metaka),  2 pištolja.