Armija Jugoslovenske Kraljevske Vojske (po ratnoj formaciji iz 1936. godine sa izmenama do 1941.):

 

-Štab

 

-2 ili više x divizija

-Planiniski i/ili združeni odred(i) (po potrebi)

-Artiljeriski puk, mernička četa

-Protivavionski divizion

-Konjički puk, dopunski konjički divizion

-Armisko vazduhoplovstvo

-Četnički bataljon

 

-Pionirski bataljon, pontonirski bataljon, maskirna četa

-Hemiska četa

-Četa za vezu

 

-Komanda pozadine

-Bolničarska četa, 2 x poljska bolnica, hirurška bolnica, infektivna bolnica, evakuaciona bolnica, sanitetcko slagalište

-Auto bataljoin, 2 x Vozarski bataljon

-Pekarska četa, intedantsko slagalište

-Marvena bolnica, veterinarsko slagalište

-Inžinjersko slagalište, artiljerisko slagalište, artiljeriska radionica

 

-Jedinice koje su neposredno pod komandom Vrhovne komande ili Ministarstva vojske i mornarice su se pridavale po potrebi.

 

Armiske jedinice (bez divizija i odreda):

Ukupno zajedničkih oruđa:  36 puškomitraljeza,  12 mitraljeza sa olakšanim potoljem,  16 mitraljeza (46 ako svaka baterija art. puka i pa diviziona ima po 2 mitraljeza),  4 poljska topa,  48 dugih topova i haubica, 12 protivavionskih topova, ? protiv avionskih (teških) mitraljeza (9 po vojnoj enciklopediji) , 3 protivoklopne puške.

Ukupno ljudi oko 20000.

Ukupno grla oko  13000.

 

Brojevi armija (na osnovu rasporeda operativne vojske iz 1940. VA P17 K98 F6 D1):

Broj armije - sve jedinice (osim vozarskih i četničkih bataljona) nose brojne oznake:

1.                                         51.

2.                                         76.

3.                                         71.

4.                                         81.

5.                                         61.

6.                                         56.

7.                                         66.

 

Formacija je prezentovana na osnovu originalne (arhivske) dokumentacije.