Formacija svih divizijaarmija je određena Uredbom o formaciji vojske u mobilno i ratno doba, Str. Pov. Đ. Br. 755/1936 sa prilozima

Ratni sastav, naoružanje i oprema vojske (prilog uz Uredbu o formaciji vojske u mobilno i ratno doba) :

Sveska 1. Štabovi

Sveska 2. Pešadija

Sveska 3. Artiljerija

Sveska 4. Konjica

Sveska 5. Inžinjerija

Sveska 8. Hemiske jedinice

Sveska 9. Jedinice veze

Sveska 10. Saobraćajne jedinice

Sveska 11. Intedantske jedinice

Sveska 12. Sanitecke jedinice

Sveska 13. Veterinarske jedinice

Sveska 14. Sudovi

Sveska 20. Četničke jedinice

I Uredbom o formaciji vazdušne odbrane u mobilno i ratno doba (verovatno iz 1940.).

Lista jedinica koje su se formirale na osnovu tih Uredbi (sa prilozima) je određena Uputom za izvođenje Uredbe o formaciji vojske u mobilo i ratno doba i Uputom za izvođenje Uredbe o formaciji vazdušne odbrane u mobilno i ratno doba.

 

Uredba o formaciji vojske i sve gore spomenute sveske osim artiljerije su sačuvane i nalaze se u Centru za bilbiotekarstvo, vojnonaučnu dokumentaciju i informaciju na Vojnoj akademiji Vojske Srbije u Beogradu.

Nažalost sveska 3. artiljerija, Uredba o formaciji vazdušne odbrane i Uputi za izvodjenje navedenih uredbi nedostaju. Takođe neke od sveski koje se nalaze u Centru verovatno nemaju sve dopune do 1941.  Sve informacije koje nedostaju sam pokušao bar delimično da nadoknadim koristeći drugu građu iz Centra i iz Vojnog arhiva (VA) Vojske Srbije.

 

Napomena: u prezentovanim formacijama intedanti (i blagajnici), lekari, apotekari, veterinari i sveštenici su uvek odgovarajuće struke (intedantske, sanitecke, veterinarske, svešteničke),

konji su jahaći osim ako nije drugačije specifikovano,  kapetan je kapetan II klase osim ako nije specifikovano da je I klase, ljudstvo su redovi ako nije specifikovan čin.

U uredbi nije specifikovano koje ljudstvo su aktivna vojna lica i kadrovci a ko su rezervisti i šta od stoke, kola i vozila je državno a šta iz popisa.